श्री स्वामी समर्थ योग व गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन: श्री स्वामी समर्थ कवन् माळा....! SEO

 स्वामी साधक सदस्यता घेऊन "दत्तप्रबोधिनीकर" व्हा...!

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
LIVE सुरु असलेले वाचन
चालु आठवड्यातील वाचलेली निवडक लिखाणे
चालु महिन्यातील वाचलेली निवडक लिखाणे

श्री स्वामी समर्थ कवन् माळा....!


ll स्वामी काव्य ll ---- १

स्वामी देती आत्मबळ l आचरणे पाहुनी आपुले ll
आत्मबळ देती ज्ञान l श्रीचरणे मस्तकी आपुले ll


ह्दयी स्वामी पाहता विशेष l मन भरले वाहुनी ll
काय वर्णवु मी पामर l तव चरणी पडलो राहुनी ll


जीव होतां विषयसुखी l गमवतसे स्वामी हो अंतरी ll
या हो या मज तारावय l शिव करा हो श्री निरंतरी ll


भेट द्या हो गुरुराया l चित्त जडीते तव चरणी ll
अंत होतो या देहाचा l होवो मजला तव प्राती ll


साधू साधु म्हणता जन l काय धुतले हेची कळेना ll
येता जाता बोली मुखे l स्वामीमयता आकळेना ll


माझे मरण स्वामी हो l पाहु द्या हो मम डोळा ll
तव कृपेविन स्वामी l ह्दय फुल कधी न फुलेना ll


हेची आपुली स्वामीवाणी l फिरतसे हो स्वानंदी ll
गजर होतसे शिव नामे l स्वामी होता आनंदी ll


गुरुनाम हेची आरती जणु l काकडे ओवाळु स्वानंदी ll
सद्भावे हो सद्गुरु आपुले l चरण कवळु हो आनंदी ll


युगायुगांनी आहो स्वामी हो l आजच दिसतो स्वानंदी ll
योनी योनी फिरता जन्म l आत्मसार्थकी हो तो आनंदी ll


स्वामी माझै म्हणताती l हा काय करीसी खुळखुळा ll
का रे मिथ्या वाढीसी l कारे फोडि तु जनडोळा ll


स्वामी माझै म्हणताती l का तु वाढीसी विषप्याला ll
निळकंठला भज बाळा l दैवकारणे वाहु दे शिवला ll


स्वामी माझै म्हणताती l का रे टाहो करसी संसारी ll
दत्तचरणी मन रमुदे तव l तारावया आलो भवसागरी ll


स्वामीमय जीवन झाले l माझं हीत फळाला आले ll
स्वामी पाहता लोचनी l माझं आत्म रडाया आले ll


स्वामीमय जीवन झाले l माझं मन सराया आले ll
स्वामी पाहता लोचनी l माझं भान हराया आले ll


स्वामीमय जीवन झाले l माझं देह पडाया आहे ll
स्वामी पाहता लोचनी l माझं ब्रम्ह घडाया आले ll


अवघा रंग स्वामींचा l रंगी रंगु दे आत्मरंग ll
रंगता रंगता मग बघा l भंगुन जाईल भवसंग ll


अवघा रंग स्वामींचा l अंगी येते दीव्यपण ll
नामसंगे रंग जरा l होतो जीवाचा शिवरंग ll


अवघा रंग स्वामींचा l बुध्दी होई आत्मरम ll
अंतःकरणाचे स्वरा हो l होते उपाधी नष्टसम ll


होवो पहाट स्वामी माझी l किती श्रमलो मी या प्रपंचधामी ll
दयाघना हो करुणाकरा हो l माझे परित्राण होवो तवचरणी ll


माझे दुःख अपार हो सद्गुरु l काय वर्णवु तव स्वामीलीला ll
माझी मति नाही सम हो l विषय विषम जीवन ही शोकलीला ll


स्वामी स्वामी काय हो करु l मन माझे का हौ सैर झाले ll
येता जाता मन ठेचते हो l अतुरतो मी तव स्वामी नामे ll


साधन साध्य समाधी l हेची असती योगअंगे ll
स्वामी साध्य देह साधनी l असती समाधी भावगंगे ll


अलख होता मनोमयता l संकट हरती भयहरता ll
निरंजनाचे संगसहता l दत्तविभुति थोर हो निजरुपता ll


नाग नाग डोले शिरसी l येऊनी झाली तवप्रीती ll
स्वामींचरणी लोटता शेषा l दत्तशरण ही आत्मचिती ll


चरणांजवळ बैसोनी भुजंग डोले l हर हर स्वामीनामें ॐकार बोले ll
पाताल भुतली हो गायन करती l संतजन हो नामभुमी उद्धरती ll


सद्गुरुवीना दैवत नसते lसद्गुरुकृपे शिवत्व घडते ll
सद्गुरु पाठिशी असता l काळ मृत्यू भयशोक नसते ll


सांगा सद्गुरुराया काय करु यांसी l मनमाझे रमे विषयसुखे ll
चित्त तव रुपी दृढ जडीले हो l काम करा स्वामी माझेसुखे ll


प्रपंचातुन पंच घडावा l पंचभुतांची साक्ष स्वामी ll
नातीगोती शिणती मजला l धन्य होऊद्या श्रीनामी ll


आपदा येते स्वयेमुखे l रट रटता हो मी माझे ll
संकट हरीसी स्वाः करा हो l मी चे होवो स्वामीनामे ll


आपली ईच्छा आपली आकांशा l अर्थहीन हे सर्व जगती ll
बघता बघता वय सरते तव l जीव गमवतो मुर्खमती ll


पिंड आपुला स्वये पहावा l ब्रम्ह उमले हो सहजीता ll
पिंड धुवावा तो चमकावा l होवो जीवशिव संजगता ll


जीवमाझा विश्व जाहला l शिवशिव स्मरता अर्थमती ll
स्वानुभुती त्वरित आली l स्वामीनाथ हो उध्दरती ll


मुर्ख संगते मरण पहावा l घ्यावा कल या आत्मगती ll
मरण मरता न समजे तव l आत्मप्रचीती चित्तमती ll


अक्कलकोटी जा नरसोबासी l जीव राहीला विषयसुख ll
भटकंती ही कधीन थांबे ll आत्म गीतते हो विन्मुख ll


मनपाखरु रमले आत्मी l आत्मसार्थकी होतसे ll
ब्रम्हानंदी डोले मन रे l सहज समाधी हो घडतसे ll


मी तुपण हे कुचकामीचे l स्वामी धरा हो शेषशिरी ll
अन्नासाठी अन्नकोष हे l मनोकोष भरा नामगिरी ll


दत्तगुरु गिरनारी हो माझे l हवा विश्वास भारी हो साजे ll
जपतप आणि नाम हो भाजे l ह्दयी हा महादेव हो गाजे ll


धन्य धन्य हो स्वामीलीला l पदोपदी हो विश्वंभरता ll
माझे आत्मसुख आज जाहले l तवचरणांची चाहुल वाहे ll


श्रीपादराजे माझी माता l कव दावु ही दत्त अगाधा ll
येताजाता जनपुजती l अंतरी वसती परी नतु दीससी ll


वाहे गुरु म्हणावै सदा काळी l गुरु वाहील्यावीन आत्मसुख नाही ll
सद् विचार हा आंतरी बोधतो l अंतकाळी तुला काळ ना सोडु पहातो ll


माती मोती भेद जाणावा l स्वामी खेद हा नित्य त्यागावा ll
षड् रिपुचे हो भेद खेदता l स्वामी येती सागर सरीता ll


देहद्रोण हे स्वच्छ असावे l श्री नामात न्हावुन निघावे ll
स्वामीबळ असता पाठीशी l अभंग आचरण होत रहावे ll


दाहीदिशा हो धरतील स्वामी l सदा रहा हो आत्मायामी ll
मातीमोल हे जीवन सगळे l दत्तचरण हो अंर्तयामी ll


जटाजुट शिरी चंद्र विराजत l बालमुकुट हो विजायत साजत ll
कटी करधनी हो घुंगरु बाजत l दर्शन करत सकल भय भाजत ll


जीवनदान दासला दीले l थोर उपकार स्वामी तुम्ही केले ll
संकट हरुनी धीट तुम्ही केले l मन हे भरुनी अश्रुंतुनी गेले ll


नर संसारी आत्मविकारी l कधी न स्वामी तुला झिडकारी ll
आस्तिक नास्तिक माया सारी l सदा रहा तु रामाभिमानी ll


शिवशक्तीची अगाध स्वारी l स्वामी माझे महाविक्राळी ll
क्षणांत रुद्र क्षणांत आई l स्वामीभजा हो आत्माकाळी ll


स्वामी तुमची लीला न्यारी l कव दावु मम मुख तुमच्या पायी ll
भवरोगी मी हो मुढमती l चिंतीत आसतो स्वार्थ मती ll


आचरणाचा गाजे महीमा l स्वामीनामे तरलो जन्मा ll
दिपतुपाची ज्योत लागली l स्वामीप्राप्ती आज साधली ll


तरलो तरलो स्वामीराया l जीवनमुक्त मम तव छाया ll
स्वामीमयलो जीवन अवघे l दत्ततत्व ते अमृत श्रवले ll


ll श्री गुरूदेव दत्त ll
-----------------------------------------------------------

Il स्वामी काव्य ll आणि ll काळभैरव प्रीती ll सहीत. ---- २

स्वामीचरण अमृतवाणी l सदा स्मरा हो प्रभातकाळी ll
खेदबुध्दीचा त्याग हा करुनी l माळ गुंफावी वेळोवेळी ll


जन्मांतरीचे पुण्य पाठीशी l दत्तकिर्तनी मन रमतसे ll
पितरांचेही दोष निवरती l साधन साध्य ही साधतसे ll


कर्तव्याला मुकता माणुस l माणुस ना उरतो ll
हलाहलाते प्राशुनी शंकर l देवेश्वर घडतो ll


कर्तव्याची ओळख यावी l आत्मसार्थकी जिव्हा करावी ll
गुरुचरणांची स्तुती करावी l चिखलातुनी कमले उमलावी ll


व्यस्तता निरखा संसाराची l श्वास निरंतर चालतसे ll
अन्न पचवी कोण आपुले l कोण नित्यजाग देतअसे ll


प्रेम जडीता संतचरणी l द्वैत न विवरे अंतरमनी ll
विनम्र होते मन ज्याचे l शंभु बनतो आत्मसाचे ll


धन देह नुकसानाचे l भरती परत पात्र सुपारी ll
चारित्र्याचे भान भ्रष्टती l घोर पतनी हे नरनारी ll


चारीत्र्याचे बोल निराळे l दत्तस्तवन हे आचरणे ll
कोटी जपाचे नामाचे हो l महत्व ठरीते नगण्ये ll


अन्न पचाया लागते पित्त l संसार कराया नित्य ते वित्त ll
आध्यात्मकारणे हवे आहे चित्त l नका करु हो क्लेश निमित्त ll


योनी योनी फिरता येता l मानवी जन्म हा अवतरला ll
शरीरसुखाची ओढ लागता l ब्रम्ह अडकुनची पडला ll


जीव शिव हे दोघे भाऊ l शिव हो शाश्वत तत्व असे ll
जीव गुंतता हे विषयसुख l क्षणभंगुरता ही टळत नसे ll


स्वाःमी सार हे संसार l नाही भवरोगीचा व्यवहार ll
नष्ट कर हे मनविखार l स्वामी तारती भवसंसार ll


आध्यात्म अहो सोपे असती l अर्थकारण दंभ असे ll
पैसा आडका मातीमोल l ऐकांत आत्म जोड जसे ll


वासनेचे बीज हे जन्म l संथ करा हो मन ते उन्म ll
मनतृष्णा ही कधी न भागे l देह अंत तो अवश्य साधे ll


देहअंतचे रहस्य ते आगळे l भोगवादने कधीन ते आकळे ll
घाव घालीतो काळ तो सगळे l आत्मा जाणुनी मनवळे सकळे ll


आचरणाची साक्ष असावी l निजदासभक्ती गुप्त भजावी ll
अनुभवबाणे मान हलावी l पोपटपंछी नित्य त्यागावी ll


धन्य धन्य भवभय भंजन l जय मनरंजन खलदलभंजन ll
कर त्रिशुल डमरुसुची कोडा l कृपाकटाक्ष सुयश नाही छोटा ll


देहसुखाचा रंगदंग सजता l नराचे नारायण कैसे होती ll
गुरु परीसाचा संबंध घडता l स्वर्णरुपही लोह आकरती ll


पाखंडीच्या संगती भंगे l ढोंगी धनाने हो हपहसला ll
लालची गुरु पापी चेला l पडती नरक ते ठेलमठेला ll


ज्ञानाने अज्ञान सरावै l अज्ञानही नसता दैव पहावे ll
देव भावाचा भुकेला l ज्ञानाचे आवरण ही सोडावे ll


मनाचे कार्य दृढभक्ति करवती l बुध्दी हे अज्ञान उपटती ll
मन बुध्दीच्या अधीन रहावे l भगवत्मय अंतकरण करावे ll


आत्मबोध हा श्रीमत् बोध l स्वामींच्या दासांचे औषध ll
आत्मतत्व ते हो आतिगहन l देहभावाचे हे मुळ संशोध ll


चिन्मयरुप हे आत्मविलोकी l स्वामीराजा भाव त्रिलोकी ll
आनंदवन हे सर्वाही दीसती l भक्तिफूलांचे काटे ही गळती ll


स्वामी काव्य हो आत्मकाव्य l आत्मबळेची स्वामीबळता ll
निर्गुणरुपे तव ओळख पटता l सगुणरुपस्वये ब्रम्हांडभरता ll


पिंडशिवाला भरताभरता l ब्रम्हांड सजला रमतारमता ll
पिनाकपाणी दृष्टी हेळता l डमरु बाजे हो आत्मानंदता ll


भस्मांकीत करा पहाट सारी l ताप पाप हे जळुन जाती ll
शिवशंभुची स्मरा अर्थयुक्तता l विदेही जीवन जन्मा येती ll


काकड ह्दयी ओवाळीता l देह रुद्र हो एकची होती ll
प्राण अपान समान अवघे l सुषुम्नेचे क्रमण करती ll


ईडा पिंगला सृष्टी सावरती l ब्रम्हांडीय ती सुषुम्ना असे ll
सद्गुरुकृपे ज्ञान हो स्फुरती l सुर्य चंद्र ही नमत असे ll


भजावं जीवन स्वामीमय हे l स्व मृत्यू हो स्वये पहावे ll
प्रपंचाचे पंचांग हो समजा l मुर्खकारणं सदा त्यागावे ll


वरवरची ही स्वामीभक्ति l अर्थहीन ते मुर्खमती ll
स्वाः करावी तृष्णाही मनची l सोडुनी द्यावी भवभ्रांती ll


नकलांची ही दुनीयाविचित्र l पहा अंतरी स्वामीचरित्र ll
मुर्खसंगती बनती कुपात्र l जीवन लघुता पहा आत्मपात्र ll


जीवनशैली साधी असावी l अंतकरण रंगु द्यावे ll
अतिआवडे चरण धरावे l अतिप्रीतीने स्वामी भजावे ll


योगची अर्थ जोडणे असती l भोग सर्वथा कापणीच ठरती ll
मुर्खांचे हे भोग जोडणे l कव प्राप्त होय ते योगसाधने ll


ईच्छा आंकाक्षा पाठी सोडता l स्वामी येति आत्मंभरता ll
देहबुध्दीचा होऊनी नाश l आत्मा कवळे हो स्वामीनाथ ll


मोह नसवा किर्तीचा l स्वामी नाथ अनाथांचा ll
भोगी म्हणोनी उपहासाचा l होऊ योगी कर्माचा ll


शांत तलावात दगड मारीसी l मनात उठती भवाचे खेळ ll
प्रवाहासोबत नका रे वाहु l उगमाचा हो बघा आत्ममेळ ll


स्वामी काव्य हो गात रहावे l शब्दांचे गिरीनार रचावे ll
गाता गाता स्वामी गीत l नष्ट करा हो भवसंचीत ll


शिवश्रावणी स्वर्णकाळहा l आत्माअनुसंधान करा ll
नाद हो संधानची असती l अनाहत योगे सिध्द करा ll


स्वामीवृक्ष नामबीजाचे l अज्ञान जळती संसाराचे ll
बसता फिरता यावे मुखी l धरा सदा सज्जन संगती ll


ब्रम्हामुरारी त्रिपुरांतकारी l अत्रिनंदन जय गिरनारी ll
शिवनिवाला हो हीतकारी l संध्यास्नाने दुःख निवारी ll


श्रध्देने बुध्दीने समजावे l त्रिकालसंध्या जाणुनी घ्यावे ll
अन्न भरीता खळगिचे l भगवंताला ही नित्य भरावे ll


स्वामीमय ही त्रिकालसंध्या l पिकवी मातीतुन मोती ll
नांगर ओढी स्वामीशिरी जो l धन्य होय तो दिग् अंतरी ll


अगणित भक्ते सक्तिमयता l तळ ठोकती सैलतीरी ll
भगवंताच्या मिठीत असती l एखादा त्या पैलतीरी ll


सांब सदाशिव करती तांडव l देवदैत्य बम् बम् बम् वदती ll
भस्मरमैया भृकुटी झळाळती l काळभैरव सृष्टी संहरती ll


विचित्रे तांडव रमती भैरव l सदा भ्रमंती करीतो नंदन ll
क्षेत्रपालाचा महीमा अगाध l भक्त दुःख करीसि हो खंदन ll


भैरवरुप शिव धारण करीसी l तारावया भक्त भवसागरी ll
भैरवस्मरण भय दुर हो करीसी l मंगलमय जीवनफळ देती ll


भुतप्रेत संग भैरव डोले l बं बं बं शिव बं बं बोले ll
वेताळाचे रुपही धरसी l नित्यानंदे जन उद्धरती ll


सदा स्मरा हो कोतवालासी l पहा निजअंगे सांबशिवासी ll
शिवगणांचा होईल प्रताप l त्रिवार मुक्ती ही या भवताप ll


रुद्रकाय महाकाली पुत्र l दावी भक्ता कला विचित्र  ll
भक्तालागी ती गाय असे l भक्तिकारणै दुभत असे ll


काळभैरव अतिउत्कट भाव l महाभयानक भासतसे ll
तव प्राप्तीवीन मुक्ती कैची l पिशाच्ययोनी फिरत दिसे ll


श्री भैरव संकट हररे l मंगल कराहो कृपाळा ll
काळावर्ण महाविक्राळ l भक्तिमय मनगोपाळा ll


ll श्री गुरुदेव दत्त ll
-----------------------------------------------------------

lI स्वामी काव्य ll --- ३

वासनेपायी जन्म जन्मलो l अरुणोदय कधी होत नसे ll
स्वामी ऋणानुबंधातुनी मन l दिव्यप्रकाशी येत दिसे ll


जीवनस्थळ असे कुरुक्षेत्र हो l समजा धर्मअधर्माचे पाढे ll
पार्थसारथी भगवंत दयाळु l भगवद्सुत्र शमवी भवगाढे ll


फरकावा हे काम निष्कामी l कर्मयोगाची गहन गती ll
देवकीनंदन योगेश्वर हा l भज भक्तिमयता आत्मचिती ll


जीव सनातनी भगवद् गाता l सुवासिक आचरण उमलावे ll
भगवत्मय अंतकरण करा हो l केशव ह्दयीप्रेमे कवळावे ll


आत्मकवळीता श्रीकृष्णासी l दैवआनंद गगनी न माय ll
भगवान भगवती होईल साचे l मुक्तीभाव हो दुधाची साय ll


सदामुके तो मनोमार्गी l फेरा न टळता भवसागरी ll
बोल हरीहर सार्थ कारणे l ब्रम्हसंच तो भावसागरी ll


नारदाची शाश्वत वाणी l नारायण करी नारळात पाणी ll
महाविष्णुचे श्रीमत् घेसी l भवभक्ताची वरिष्ठ वाणी ll


कमलफुलाचे आसनी बसता l योगीजीवन विश्वतारती ll
चैतन्याची होय ब्रम्हलिनता l ऐक निरंतरी अनाहतता ll


गगनी न माय अनाहत नाद l त्याचें निनादे भवशुन्य होय ll
भोगखंडे हा शरीरअंती l जीवनअखंडकथा होवो दैवीप्राप्ती ll


तारुण्याची वेळ सुखाची l कधी न दीसती ही जलधारा ll
वयता सरता जलदगतीने l काळ घालीतो सहज ईशारा ll


काळही झपटे अवकाळी l बळेंरोगही जीवकाळी ll
भगवंताची आस धरा हो l त्रिकालसंध्या आत्मकाळी ll


वासना सांडणे त्याग जीवाचे l गुणगान गाऊ परमेशाचे ll
धाव ही धरतो काळभयानक l नित्यस्मरावं भवशिवचालक ll


दिनदयाळु ह्दयकृपाळु l सावळाराम सदा ओवाळु ll
सत्वकारणे अंतीनिहारु l विठ्ठल विठ्ठल जीवकोवाळु ll


विठ्ठलाच्या पायी विट l भवसाराचा विटाळ करावा ll
संसाराचा विट सहुनी l रखुमाईवल्लभ सदा भजावा ll


विठ्ठल रखुमाई जीवने रटती l वार जन्मीना होत असे ll
अर्थबोध न फुलता अंतरी l वैकुंठलोक न कोणा दिसे ll


सदा स्मरा हो निजबोधवाणी l कैवल्याचा दाता गुरुमहाराज ll
मी मी करता अहंकारे फुगतो l स्वअंती तो जलफुगा फुटतो ll


स्वसन्माने स्वामी येति l यतिराज जीवन उध्दरती ll
स्व झिडकारे स्वामी कयाचे l मतलबी तो दंभमती ll


आत्मसन्माने जीवशुध्द होये l आत्मकारणे स्वामी सजाती ll
दुरात्म्याची पोपटपंछी l स्वामीमयता जीवा त्यासी नसे ll


करता कारण स्वामी ममता l करा निरंतरी जीवशिव समता ll
शिव आवाहने बुध्दीचे स्मरता l सहज समाधी सहज सहीता ll


पांडुरंगशिरी शिव विराजे l चरणी विट भावची साजे ll
कटी करधनी भवदव दावें l विठुसावळा गुणगान गावें ll


भगवंताची ओळख भक्ति l भक्त तयाचा जगता असती ll
भावारुढ हो या सन्मानाचे l कौतुक तुरा होये दरबाराचे ll


शोध रे शोध दैवनियंता l दंभवृत्ती त्याग मुर्खवाच्यता ll
दोषणे लावी या जगती तु l स्वयेकपट रे ना भुलवी तु ll


बहाणेबाजी अंगी जडता l स्वामी न आकळे गलिच्छजगता ll
सोड सोड ही वृत्ती प्रभाती l जीवन फुलवा शुध्दी आचरता ll


शिवकला ही जीवनशैली l भावशिवाची वेलतावल्ली ll
स्वर धरीसी हा आत्मशिरी l जीवनध्येय्य हो अंतःकाळी ll


नागेशराणा सकळां जिव्हाळा l मना जपा रे शिवसौख्यमाळा ll
अनंतभोगी शिव ब्रम्हचारी l सदा विजयते शंभु नेत्रकपाली ll


स्वामी स्मरा हो सुगमप्रभाती l जीवदैन्य होये आत्मप्रतापी ll
जीवनसौख्य मिळे अपार l दीगंबर जपता हेची आत्मकाळ ll


स्वामीसुख हे आपुले सौख्य l स्वामी आनंदे आत्मानंदे ll
मतलबी वाणी घाव आकारी l जीवनअंते दुःखविकारी ll


स्वामीनामची बसती गाठ l स्वामीघट हा भरे विराठ ll
पाप पुण्यघट नगण्य ठरती l दैवीघटाची स्थापना होती ll


आत्मकाळ हे अतिगहन l देहकाळाची झेप ओळखा ll
स्थुलदेहाचे दुःख अपार l नित्यभजावे स्वामी साकार ll


जीवनसुक्ष्मता सदा स्मरावी l अतिआवडे भक्ती करावी ll
परमअमंगल जनअवघे असती ll स्वामीचरण अंतशरीरी ll


कामवासना नरकांतकारी l देहभोग हे साध्य नसे ll
देहसुखाचा शेवट समजा l पापभोग हे भवते जन्मा ll


आत्मचारित्र्य सदापेलावे l अर्थयुक्तसदा पाठ करावे ll
स्वामीस्तवन हो सदा भजावे l जनहीत साचे होत रहावे ll


बुद्धी नासवी क्रोधसदोषा l क्रोधत्यजावा आत्मविवेका ll
पडसादाचे घोर परिणाम l खजुरवृक्षाचे असती अनुमान ll


जीवदुःखाचे मुळ क्रोधकारणे l अतिविशेषे मौनसाधणे ll
स्वामीपालक या जगताचे l क्रोधनिवारणे करा देहाचे ll


लोभीजीवन लालचस्वयेपण l काय तुधरसी तव विशेष ll
शरीरधर्म माती या जगती l काय हाव ही दैन्यनिःशेष ll


जीवनगुंतता लोभवस्तुशी l अपेक्षाभंगे होये दुःखअपार ll
स्वामींचरणी एकरुप राहो l सत्ववृत्ती दिसे आत्मसाकार ll


कैचा हा मद करवीला l काय श्रीमंती माज चढविला ll
चिरंजीवी हे जीवन जगती l स्वयेमाततव काळपांघरती ll


मदन देहाचे त्वरीत होये l मदकारणे सत्य कधीनदीसे ll
मदनांतकारी स्वामीयेता l दोषही जळती हो बीजसंहता ll


मत्सरजीवन पुर्णकपटता l मनबुद्धीची घोर विमुखता ll
कपटी जीवन दंभकारणे l दुःखअपार होता भवकारणे ll


त्याग मत्सरे अंतर्मुखता l जीवन जगरे स्वामीमयता ll
मिळेल शांती तव अपार l समाधानबाणें जीवनेंसाकार ll


अहंकारचे रिपुमाहेर l मी मी करता जगजाहीर ll
भ्रमात जीवन भ्रमात अंत l माजस्वयेचा निकटीवंत ll


बीजगर्वाचे कधीन साहे l कधीन रूजे या भावपाये ll
त्यागटाकुनी गर्वाचे हे घर l भज निरंतर स्वामीमाये ll


रिपुगणांची ओळख दिधली l साधु साधु सहाही धुतली ll
दत्तचरणरज साधु साधती l सत्यसाधु हे रिपु झाडताती ll


जीवनशत्रु रिपुगण असती l शत्रुछाया आरसेची दिसती ll
शोध स्वये जीवशत्रु स्वरात l तरुन जावे स्वामीगीतगात ll


हीत स्वतःचे स्वयेओळखावे l दत्तभजन ऐकांती भजावे ll
दत्तचरण रजगातागाता l भवसागर हा पार करावे ll


जीवविन्मुखी पडतो नरकी l सद्आचरणे शिवघडे जगती ll
स्वामीकारणे सुक्ष्मता येती l चित्तमनोहर शिवमये वसती ll


जीवाकारणे देह दाहतो l मती पालटावी आनंदसरीता ll
देहदोष करीनष्ट या नमता l भरा भाव आत्मंभरभरता ll


स्वये परिक्षण स्वयेकरावे l शत्रुओळखता आत्मपहावे ll
श्रीपादस्वामीं नित्यभजावे l भवभयहरता स्वामी करावे ll


जिद्द आपुली आत्मकरावी l सदाअंतरी नित् उभरावी ll
लख लखणे हे बंदकरावे l दत्तस्वरुप मनी अलख भजावे ll


नित्यअंजनी चित्त धरावे l अतिसावधता आत्मचितावे ll
निरंजन हे ज्योर्तिलिंग l अलख निरंजन ह्दयी विराजे ll

ll श्री गुरुदेव दत्त ll
--------------------------------------------------------------

ll स्वामी काव्य ll --- ४

दिनदयाळा जीवक्षेत्रपाळा l कृपावंती या आत्मसकाळा ll
लाजे दुरुनी नेती नेती ही l स्वामी कवनें गुंफीली प्रीती ही ll


कधी न अस्तले सुर्यचंद्र हे l जाणावा अर्थ अस्ताचा ll
मानव मुर्खमाती प्रेमी l सकाळ समजे भ्रमणाचा ll


पळवाटाची कला ही न्यारी l पिंड झाकला देहसुखे ll
जीवगती तु कधी न वदसी l नकला करता मुर्खदिसे ll


का रे अंगी नकलांचा होसी l आडाणी तवमती कादर्शवसी ll
अज्ञानाचे मुळ न पाहता l जन नकला का करीतो वाहता ll


शोधजरा हा आत्मनिरंतरी l वेळ मातीची वाळु सरकती ll
सत् जन संगत सदा धरावी l मुर्खकारणें मती सोडावी ll


देहवासने जीवन निष्फल l जन्म होणार वासनेंसंगै ll
जन्म मृत्यु हा अटळ फेरा l सत्वकारणे व्हा भवभंगै ll


आत्मकाव्य हो गात रहावे l आत्मबळ हेची स्वामीबळ ll
मीपणा मीहा नित्य सोडावा l भजने गातता शिव बनवावा ll


टिळा कपाळी भस्म देहासी l परी न झिजला आत्मकारणे ll
देखावा हा व्यर्थ हो अंतरी l परमार्थ कैसा तो अनुभवने ll


देहवृत्तीही वार हो सहती l संसाराचै भववार भोगती ll
जन्ममृत्युवर वार जे करती l धन्य होय त्या भावशिरी ll


सुवर्णदेह होये हा मातीचा l नामस्मरावे अर्थयुक्तता ll
भवसागर तरणोप उपाय l स्वामीसखा हा करीसहाय ll


सोहं हंसा करीते अर्पण l स्थिरावुनीया मन ll
दत्तात्रेया सद्गुरुवर्या l भावार्थे होय करुणं ll


हंसात्मक हा श्वास चालसे l देही कल्पना ही येत नसे ll
जीवन व्यस्थता गात हींडती l अंतकाळी यमसाद मिळे ll


देहबुध्दीची हंसः शक्ती l प्राणशक्ती जन देह चालवी ll
सोड अज्ञानें भवआकरणें l अंतर्मुख होत आत्मगती ll


भावपालटी आत्मदहने l हंसा होये सोहं बीजे ll
वाल्या बनती वाल्मीकी l जगती जन उद्धरती ll


माळ फिरली जग हिंडले l मनचा फेरा फिरत नसे ll
मन फिरवी आधी सद्गुरुचरणी l धन्य माळही हीत दिसे ll


गळ्यात माळ ही देखाव्याची l अंगठीत भवितव्य दिसे ll
मनगटातली ताकद संपता l भविष्य रत्ने शोधी फिरे ll


रत्नची श्रेष्ठ आत्मरत्न l का रे भुलला स्वयासमत्व ll
विष पाहता विषय दिसे l जोडी स्वये हे आत्मसत्व ll


पितरांच्या या कर्मठ गाठी l दारीद्र्य येसी भवपाशासी ll
जाण स्वये तवकृत्य महान l मुक्तकारणें होय विद्वान ll


पितरंसेवा हीच पालकहेवा l सदा करावी आदरदेवा ll
मातापितांचे ताडन करीसी l मृत्यूअंती रे दुःख भोगिसी ll


स्वर्गसुखाची भेट या जगती l  मातापिता हो जीवनीसंगती ll
तयाचरणे हे स्वर्गही लोळती l सुखाभिलाशा पुण्यही संचती ll


स्वामीमयलक्ष्मी घरात नांदती l चैतन्यजीवन गृहासी सजवी ll
ऐश्वर्यलक्ष्मी खेचुन आणती l गृहलक्ष्मीची तव वर्णवु किर्तीती ll


सुर्योदय सुर्यास्ती फेरा l भ्रमिष्टजीवन मुर्खांचा घेरा ll
होय संगती अष्टलक्ष्मीसी l अधी भजावा नारायणासी ll


नित्य भजावे दत्तचरणरज l आत्महीत स्वामीहीत पहावे ll
मुर्खकारणे मन न गमवता l कैलासपती ऐकांती भजावे ll


जगीसर्व व्यर्थची असती l स्वामींहाती विश्वसांभळती ll
सोडा भवपाश होय अंतती l शिरीधरावे श्रीचरणे सद्गती ll


जीवनधन्य या चैतन्यमती ll सोडुनी द्यावी भवकिर्ती ll
मोह त्यागावा स्वनावें ll जीवन कटुता हो सत् नामे ll


आत्मप्रभाती स्वातंत्र्याची l भवपाशाचे वेड हो सुटती ll
मंगलमयता स्वामीमयता l तवदिन रात हो कैची असे ll


स्वातंत्र्याची अर्थयुक्तया l पिंजऱ्यातुनी हो पक्षी उडे ll
गगनी झेप घ्यावी जाणता l मुक्ती स्थिती हो साधतसे ll


सामाजिकता मर्यादेची l आत्मावलोकन अनंत असे ll
आदी अनादी आत्म्याचे l गा आध्यात्मिक जीवनगीते ll


तत्वस्वरुपण तत्वनिरुपण l तत्वकारणे राष्ट्र उभरती ll
आत्मतत्वाची अतिगहनता l राष्ट्ररक्षा तव आत्मने होती ll


श्रावणसंगता श्रावणबनता l सात्विकतेचे धडे गिरवा ll
चंचल मन हे सत्वतत्वता l आत्मगतीच्या आधीन करा ll


घनश्यामची घनमन एकता l सदा स्मरावे नामची गुप्तता ll
बीजाचे होय वृक्ष विशाल l स्वामीवृक्षाची घडे पंचअंगता ll


आत्मबोधाची जन्मसुगमता l दासबोध हा अधी समजावा ll
श्रीमत् परमात्माचे रुपण l दास विसावे ह्दयी अत्रिनंदन ll


आत्मतत्वता आत्मनिरुपण l आत्मप्राप्ती हीच स्वामीप्राप्ती ll
आत्म ची शोधन आत्मनिग्रही l तुटती उपाधी आत्मसंग्रही ll


आत्म ज्ञान हे अतिदुर्लभ l रहस्यांचे महा रहस्य जाणा ll
आत्मभान येई शुध्द आचरता l साधन सत्व होय आचरणा ll


मातीदेह नामची तपता l सुवर्ण होये आत्मविलोकीता ll
सुवर्णकाळ जीवे तो जाणावा l आत्मज्ञान तिथे साचावा ll


आत्मज्ञान दुध वाघीणिचे l स्वर्णपात्रे साचाया लागती ll
पात्र सत् पात्रे तव आचरीता l आत्मज्ञानता येते पचनी ll


जीवनगमत्या होये निष्ठुरता l आत्मतत्व हे सदा जपावे ll
नाम उपासने त्रिकालकाळी l स्वामींचरण ऐकांती भजावे ll


दिनदयाळु मनाचामवाळु l स्नेहाळु कृपाळु नित्यजीवाळु ll
स्वामी भजाळु दिननिवाळु l वंदाळु कवळु शिवक्षेत्रपाळु ll


भक्तकृपाळु श्रीकृष्णासी l लोणी आवडे फार बहु ll
लोणी लोणी काय ओरडता l सत्य नअकले अज्ञाने तव ll


जीवजन्मती मनुष्ययोने l प्रारब्धाचे वाचती पाढे ll
प्रथम चरणे क्षीर असे ते l विषयविलाप मनना वाढे ll


जीवन सरता जाता जाता l तारुण्य येई तव शिरसी ll
देह नासता क्षीर नासती l दही विभागे निरंतरी ll


देहसुखाने शरीरे अंबता l विचारासी तव खेद दिसे ll
खेद खंडता अखंडबघता l शिवजीवता एक ईथे ll


स्वामीशिरी हो धरता भजता l दही फेटता ह्दयगिरी ll
लोणी तरंगे आत्मभानता l केशव आवडे भक्त निधी ll


भगवंताची लोणी महान l आत्म आचरणे लेण असती ll
लोणीधरी तो मुरलीमनोहर l आत्मसमर्पण जीव आचरती ll


दीपपुजने अर्थयुक्तता l दीपदीपाचे महत्त्वेगहनता ll
परमप्रकाशे नभपांघरता l नित्यदिसे ही स्वामीमयता ll


लोणीचे कथानक मनोहर l तव विस्तारता दिपंत येई ll
भक्ति निरुपणे साधक होता l आत्मधन्यता क्षणांत देई ll


तुप तिळाचे दीप गोडवे l प्रज्वलित होये नित्यत्रिकाळ ll
घरात सौख्य चैतन्यतेचे l जीवनगृहीता सदा हो नांदे आनंदकाळ ll


भगवंतलीला दीपे विस्तरली l अंतरी लोणी तपुन निघाली ll
तपता तपता घृत अवस्था l तेजोमय अंतरी न्हाऊन निघाली ll


घृताची देणगी ज्योर्तिमयता l जीवशिव हो साध्य झालें ll
सर्वश्रेष्ठी तव घृताची दिव्यता l सहज समाधी प्राप्तविलें ll


गोघृताची भेट आगळी l अक्कलकोट स्वामी विराजले ll
तुपाचा दीवा ह्दयी प्रकाशता l अलख निरंजन नित्य जाहले ll

ll श्री गुरुदेव दत्त ll
-----------------------------------------------------------

ll शिव स्वामी काव्य ll ----- ५

स्वामी स्मरावे प्रभातकाळी l त्याविन जीवने स्वहीत नाही ll
स्वाः स्वाः चित्त करीत जावे l जीवनअंती मुक्तसाद घेत रहावे ll


तारक मंत्रे शुद्ध आचरणे l वटवृक्षाचे रुप विस्तरती ll
गहनताही अति जाणावी l स्वजाणते स्वआखणी करावी ll


पतिव्रत्य पालने शिवसंसारी l जीव सोडती ही भवस्वारी ll
सुवासिनीची अर्थ गहनता l सद्गुरु चरणी होय एकरुपता ll


भस्मशृंगारीले देव दिखावा l कारे ठगसी गंध कपाळा ll
भस्मधारणे असे किर्तीमने l दंभजगता का शिणवीजने ll


तुळसी तत्व हो असे महान l माळ धारणे सौभाग्याचे ll
तामस जेवण का करसी रे l माळसाक्षता तु फससी रे ll


आचरणाचे प्रश्नचिन्ह l जीवगुंतला जनही डुबवी ll
नासती तव पोपटपंछी l दुःखीपीडीतांचे शोषण करसी ll


हेळसांड होत घोर या जगती l स्वयशावर नजराही रुतती ll
अंर्तमुखता साद करावी l यशोगाथा किर्ती मौनी धरावी ll

शिवकलेची महा गहानता l बिल्व राखाचे रहस्य विशेष ll
डमरू वाजता नादे थरारी l महाकालनामे काळ थरारी ll

बिल्वपत्राचे स्वर्ण पात्रता l नाम आचरणे शुध्द होय ll
ॐ शिवाला ह्दय चिंतुनी l अनायासता दिसे हो मननी ll

बिल्व दव असो आत्मानामे l आत्मविश्वता साध्यहीते ll
बिल्व दवाची अर्थयुक्तता l शिवलीलामृत हो चित्त स्थिरे ll

आस्तिक नास्तिक जीवन वाद्ये l सदा स्मरावे शिवस्वामी आद्ये ll
टाळ मृदुंग ढोल अभंगते l गात रहा श्री स्वामी समर्थ पद्ये ll

गीत ह्दयी स्वामी गाण्यासाठी l आचरण हो स्वर्ण करा ll
बिल्व दले शिवशंखपात्रे l जीवनसरीता शिवसाध्य करा ll

पारायण हेची आत्मपरायण l बहुसाल स्मरे हो अर्थहीनता ll
परायण रटे रटताची जातो l परमार्थ अर्थहीन जगताची गातो ll

कृपाधन हो स्वामी जगती l स्वामीजगत हे साध्य करा ll
काय मागता हे नव्हे उचीत l काय साधता हेची संचीत ll

स्वामींसाद हे ग्रंथ साधणै l ग्रंथ हेची माझे गुरु ll
ग्रंथ आचरणे तेची जाणणे l प्रतिसादतो तो सद्गुरु ll

ग्रंथे असती किर्तीमहान l ग्रंथ परायण करत रहावे ll
शब्दब्रम्हं वसे अणुरेणु दिसाता l ग्रंथाने होय आत्मंभरीता ll

ग्रंथ ग्रंथीची अतिगहनता l रहस्यांचे महारहस्य ll
ब्रम्ह ग्रंथी भेदुनी सुंदर l आत्मचारित्र्य उदयास येते ll

ग्रंथी भेदने स्वर्णाचरणे l ब्रम्हग्रंथी भेदी दुःखअपार ll
विष्णु ग्रंथी साक्षात्कारी l नर नारायण भेद भुलवी ll

ग्रंथहेची हो सद्गुरु व्हावे l जीवन मार्गज्ञान करावे ll
सदा मानसी चित्त धरावे l ग्रंथकाव्य सदा स्मरत रहावे ll

रुद्ररुपकता आत्मसतर्कता l विष्णुग्रंथी ग्रंथे भेदावी ll
रुद्रग्रंथी राहे अतिकठीन l तया भेदने शिवतत्वता यावी ll

ज्ञान साराचे सत्व महान l तीन स्तरांचे ज्ञानजगी सजती ll
कनिष्ठ राहे पुस्तकी ज्ञान l मध्यमता हे हस्तकी असती ll

सर्व श्रेष्ठ हो मस्तकी वससी l आत्मज्ञान हे भावसाचे ll
आध्यात्मरहस्ये मस्तकीभवती l ब्रम्हाण्ड द्वार होत राहे ll

स्वये भावहा श्रेष्ठ असावा l ग्रंथ की पुस्तक भेद कळावा ll
स्थुल शब्दांता मतीत जाणावा l स्वामीं जन्म ग्रंथी भजावा ll

पुस्तकी ज्ञाने वर उठावे l शब्द पकडता पचनी पडावे ll
हस्तकतेने आध्यात्म कळती l नसता भ्रम सोडुनी द्यावे ll

हस्तकज्ञाने आत्मओळखीता l जीवनशैली स्वामीमयता ll
भेद खेद हा दुर लोटतो l स्वहीते अंती आत्मसंचिततो ll

आत्मसंचये शिवनेत्र खुलती l मस्तकी ज्ञाने पावन जगती ll
भेद खेद हा दुर लोटतो l स्वहीते अंती आत्मसंचिततो ll

आत्मसंचये शिवनेत्र खुलती l मस्तकी ज्ञाने पावन जगती ll
आत्मशक्ति हीच स्वामीशक्ति l ज्ञानसरीता भावसागरे देती ll

अरुणोदय हा नवचैतन्याचा l शिवझळाळी आत्मसुखाचा ll
सात्विकता साधन साध्याची l शिवगणांचा अधिपती येती ll

शिवभोळा भंडारी l भस्मे शरीरा शृंगारी ll
अतिप्रियता बिलपत्रे l तांडवनृत्य करी विचित्रे ll

शिवसंहीता शिवरहस्ये l शिवकोषाचे ज्ञान धरा ll
जीवनअंती यमदुत छळती l पैलतीरीचा मार्ग करा ll

हर हर शंभो गंगाधराये l जीवनअंती शिवसखा ये ll
यमजाचाचा भय मानसी l शिव धरावा या भवशिरसी ll

भैरवप्रेमे भज जीवाला l होय शिवाला सांब पिनाकी ll
शिवगणांचा नित्य विजयतो l जीवशिवता भजने साधतो ll

नागकर्णभुशनै विश्वतारीले l सगुणे निर्गुणे रुप चितले ll
चिताभस्म भृकुटी झळकलें l अनाहतनादे देह कंपिले ll

आदिशेषाने पृथ्वी झेलता l तिन्ही लोकं होती आत्मवंदीता ll
महादेवाने आदिशेष सर्पिले l भवभयकारणे शिवभजने चर्चिले ll

वासुदेवाची शेषशय्या मनोहर l हरीहर रुपे ब्रम्हांड सावरती ll
शिवविष्णुची साम्य रुपकता l आदीमाता होये आत्मंभरता ll

रावणे चिंतली शिवभक्ति अपार l सर्वश्रेष्ठ शिवभक्तया जगती ll
सर्व राज्य सांडुनीया गेला l नित्य आचरणे त्यागुनी संपला ll

शिवभक्ती की स्वामीभक्ति l सदा करा निजबोध प्राप्ती ll
शिवआचरणें करुनी सन्मति l शंभु भजावा देहअंत काळी ll

शिवशक्ति हो पुरुषप्रकृति l सृष्टीकारणें हेचि असे ll
शिवतन्मयता सद्गुरु आवडे l शक्तिउल्हासे नृत्य करे ll

सद्गुरुकृपे शिव अंतरंगती l आत्मपरायणे शिवसाध्य होते ll
चरणरज स्फुरता सहजची l वासनेचे बीज भवे जाये नासती ll

जन्म मृत्युचा अजब फेरा l भवसंग योनी भटका जसे ll
शिवचरितरज गाता गाता l जीवदैन्यता देहअंती नसे ll

शिवभौतिकता मर्यादेची l मतितअर्थ सदा आत्मस्मरावा ll
कधी न लिंपे कधीन भंगे l भावगंगेचा शिव विस्तारावा ll

शिव कृपाळु कल्याणकारी l जीव भंगणे हो खेदकारी ll
शिवचरणी तव ह्दय चिंतुनी l शिवसरीता शिवसागरती ll

जीवा शिवाची जमली जोडी l तुटला प्रपंची विटली उपाधी ll
स्वामीचरणे जीवशिव गुंतुनी l शुध्द स्वरे हो सहज समाधी ll

शिवस्वरोदय अतिरहस्ये l ईडा पिंगला स्वये नाचती ll
मानवी देहे मृत्यु पिंजरे l शिवसुषुम्ने घोरकाळ नासती ll

करा करा हो शंभु निरंतरी l जीवन भिजवा आत्ममनोहरी ll
आनंदे विलक्षणे गगनी माय l तव नादें हो भव शुन्य होय ll

सांब सदाशिव गात रहावे l जगदंबाचे गुणगान करावे ll
नाथा घरचे वासुदेव सुताचे l आत्मविलोकीता ध्यान धरावे ll

महादेवाचे भक्त निराळे l शिवयोग वैराग्य स्नेहाळे ll
बं बं बं शिव बं बं भोले l परमज्ञानी परमशिव भोळे ll

शंभु सजवा उमापति हा l वज्रदाढेला काळ थरारी ll
महाविक्राळी त्रिनयनी हे l सदा धरावा त्रिशुळपाणी ll

काळगतीची दयनीयता l आवाहनावा कैलासराणा ll
भक्तालागी महानंदीता l महाआनंदे होय महादेवता ll

सहस्रकरं अतिउग्रजणु हो l शंभुस्वरे उमापती वंदने ll
दैत्य भयानक भुतेही तरती l शिवदरबारी तुटती बंधने ll

पिनाकी रुद्र पंचवक्त्रशिव l महाप्रलयता खंडप्रलयता ll
आदीनाथाये शिवसजकता l त्रिकाळी भजावे परमदेवता ll

ll श्री गुरुदेव दत्त ll
-------------------------------------------------------------

ll स्वामी काव्य ll ---- ६

अरुण उगवला प्रभात झाली l स्वामीतत्वें प्रचीती आली ll
नाग पुजानें मातीचा साचा l आदीअनादी नागआत्मसुखाचा ll


हीत स्वतःचे स्वये पहावे l नागदेवता चित्ती पुजावे ll
सुक्ष्मशरीरी असंख्य नागे l सत्यउलगडा आत्मचीलागे ll


मानवजीवन रहस्ये रचना l सदा टिकावे स्वामी वचना ll
जीवनअंती नागआकरणें l सदा स्मरा हे नामची सदना ll


नागशक्ति हो दिव्य विशेष l मानव वसतो नागसान्निध्यै ll
पुर्वजे नासता मृत्यू लोकी l आत्मरुपे नागरुपे फिरती ll


पाताळलोकी नागलोकते l नागयोनीता घोर तपस्वी ll
शंभरवर्षे जीवन तपता l अंती येई ते सिध्दता जगता ll


जसे पतिव्रता दागिना सुवासिनींचे l संत योगीजनेही स्वामीव्रता ll
अनुग्रही साधकांचे हे मंगळसुत्री l सद्गुरुचरण असे आत्मप्राप्ती ll


नादब्रम्ह हो नागब्रम्हता l अनाहत नादे शिवनागेश्वरचा ll
शिवकर्णभुशन सदा स्मरा हो l वासुकीश्वराचे भजन करा ll


भुं भुं भुजंगे नित् राखणदारे l भैरवचरणी नित्य विराजे ll
वेतोबाची शक्तिसंस्थीता l आदीशेषशिरी आत्मंभरीता ll


सुविचाराची सुगम पहाट l काव्यकिरणांचीही चाहुल ll
तत्वपरायण आत्मतत्वता l तत्वज्ञाने आचरणे सुचती ll


सकलजनांची प्रभातफेरी l स्वामीरज लागता सहज ll
वासनाबीजे जळुन जाती l तारकमंत्रे अंतरी वदती ll


सकलजनांची प्रभातफेरी l स्वामीरज लागता सहज ll
वासनाबीजे जळुन जाती l तारकमंत्रे अंतरी वदती ll


नियतीची घोर निष्ठुरता l त्यात भरली कलिची हेळता ll
चोर कापट्ये ईंन्र्दकारणे l परमार्थ अतिसुगमे नसेचिता ll


मृत्यु येती अकस्माते जीवने l पुर्व सुचना न मिळे अंतरी ll
आत्मजिव्हाळा दुर लोटता l काय अपेक्षी जीवन संपता ll


आत्मतन्मय स्वामीतन्मय l स्वामींबळाची हीच गुरुकिल्ली ll
ईतर साधने हो ज्ञानसंचयी l कायबाणेंअंगी विनातत्वकारणीं ll


उपवास घडावा अर्थयुक्तता l स्वामीसहवासाची पुर्वावस्था ll
अन्न न चिंतने भट्टी युक्तता l उपवासे करवी देहशुध्दीता ll


चारधाम यात्रेची रचना l चार दिशेला चार दैवते ll
मुक्तिधाम काळाची रचना l मानवजीवने भ्रमित असे ll


भ्रमिष्टजीवने चाखे फळेरसता l बघताबघता तारुण्यरुप ll
तरुण देह उत्साहे विखुरला l भौतिक पामरे वाहात गेला ll


माळजपाचे माहात्म्य आगळे l मनफिरवा देहमाळा फिरता ll
फिरवा फिरवी का भवफेरा l भवभंगणे नाममाळेची फिरता ll


त्रिकालसंध्या नित्यसाधावे l अनिष्टवृत्तीचे विसरण होवो ll
मन वळवावे बुध्दीचातुर्ये l पदोपदी स्वनिरिक्षण सत्कार्ये ll


राजऐश्वर्य मिळे राजयोगता l सद्गुरु भक्ता संयोग साधती ll
राजयोगची स्वअर्थजाणता l सद्गुरुकृपे अष्टांगयोग दर्शती ll


प्राथनाप्रीते श्रवणदेवासी l सद्भक्ताचे बोध संभाळी ll
ध्यानयोगीता योगीजीवने l सहजसमाधी स्वसुखकरे ll


ध्यानसरीता अमृतमंथने l गहनगती ती आत्मनिरुपणे ll
ध्यानयोग ही शक्ती अगाध l चित्तलयता त्वरीत उध्दरे ll


स्वामीधामी मनोआत्मगामी l संसार तुटता जडली समाधी ll
निधानकुंभे भरावा अथर्वे l पहा स्वामी हो शिवज्योर्तीलिंगे ll

ll श्री गुरुदेव दत्त ll

ह्या पोस्टशी संबंधित माहिती लिंक खालीलप्रमाणे...

GET FRESH CONTENT DELIVERED BY EMAIL:


FOR JOINING WITH US VISIT: दत्तप्रबोधिनी सभासदत्व माहीती

 स्वामीसभासद नोंदणी प्रार्थमिक अर्ज

GET FRESH CONTENT DELIVERED BY EMAIL:


FOR JOINING WITH US VISIT: दत्तप्रबोधिनी सभासदत्व माहीती