श्री स्वामी समर्थ योग व गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन: शुक्र मंत्र साधना SEO

 स्वामी साधक सदस्यता घेऊन "दत्तप्रबोधिनीकर" व्हा...!

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
LIVE सुरु असलेले वाचन
चालु आठवड्यातील वाचलेली निवडक लिखाणे
चालु महिन्यातील वाचलेली निवडक लिखाणे

शुक्र मंत्र साधनाविनियोग:


ॐ अस्य शुक्र मन्त्रस्य, ब्रह्मा ऋषि:, विराट् छन्द:, दैत्यपूज्य: शुक्रो देवता, ॐ बीजम् स्वाहा शक्ति:, ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः ।

त्यानंतर सदगुरु चरणांचे कृतज्ञतापुर्वक खालील श्लोकाच्या माध्यमातून अंतरीक स्मरण करावेत.


ॐ श्वेत: श्वेताम्बरधरा: किरीट श्र्व चतुर्भज:।
दैत्यगुरु:   प्रशान्तश्च  साक्षसूत्र कमणडलु: ॥

शुक्र गायत्री मंत्र:


॥ ॐ भृगुजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र: प्रचोदयात् ॥

शुक्र सात्विक मंत्र:

॥ ॐ शुं शुक्राय नम: ॥

शुक्र तन्त्रोक्त मंत्र:

॥ ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राये नम: ॥

खालीलप्रमाणे स्तोत्राचा नियमित ११ वेळा पाठ करावा


नमस्ते भार्गवश्रेष्ठदेव दानवपूजित ।
वृष्टिरोधप्रकर्त्रे च वृष्टिकर्त्रे नमोनम: ॥1॥
देवयानीपितस्तुभ्यं वेदवेदाङगपारग: ।
परेण तपसा शुद्र शङकरम् ॥2॥
प्राप्तो विद्यां जीवनख्यां तस्मैशुक्रात्मने नम: ।
नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेधसे ॥3॥
तारामण्डलमध्यस्थ स्वभासा भासिताम्बर ।
यस्योदये जगत्सर्वं मङगलार्ह भवेदिह ॥4॥
अस्तं याते हरिष्टं स्यात्तस्मै मङगलरूपिणे ।
त्रिपुरावासिनो देत्यान् शिवबाणप्रपीडितान् ॥5॥
विद्दया जीवयच्छुको नमस्ते भृगुनन्दन ।
ययातिगुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन ॥6॥
वलिराज्यप्रदोजीवस्तस्मै जीवात्मने नम: ।
भार्गवाय नम: तुभ्यं पूर्व गौर्वाणवन्दित॥7॥
जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात्तस्मै नमोनमः  ।
नम:शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि ॥8॥
नम: कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने ।
स्तवराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मन: ॥9॥
य: पठेच्छृणुयाद्वापि लभते वास्छितं फलम् ।
पुत्रकामो लभेत्पुत्रान् श्रीकामो लभते श्रियम् ॥10॥
राज्यकामो लभेद्राज्यं स्त्रीकाम: स्त्रियमुत्तमाम् ।
भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहिते ॥11॥
अन्यवारे तु होरायांपूजयेद् भृगुनन्दनम ।
रोगार्तो मुच्यते रोगाद्रयार्तो मुच्यते भयात् ॥12॥
यद्दत्प्रार्थयते वस्तु तत्तप्राप्नोति सर्वदा ।
प्रातः काले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नत: ॥13॥
सर्वपापविनिर्मुक्त प्राप्नुयाच्छिवसन्निधौ ॥14॥
श्री सद्गुरुचरर्णार्पणमस्तु l श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय ll

GET FRESH CONTENT DELIVERED BY EMAIL:


FOR JOINING WITH US VISIT: दत्तप्रबोधिनी सभासदत्व माहीती

 स्वामीसभासद नोंदणी प्रार्थमिक अर्ज

GET FRESH CONTENT DELIVERED BY EMAIL:


FOR JOINING WITH US VISIT: दत्तप्रबोधिनी सभासदत्व माहीती