पशुपति अष्टकमपशुपति अष्टकम

पशुपतिं द्युपतिं धरणिपतिं भुजगलोकपतिं  च  सतीपतिम्।

प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजत रे  मनुजा  गिरिजापतिम्॥1॥

न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम्।

अवति कोऽपि न कालवशंगतं भजत रेमनुजा गिरिजापतिम्॥2॥

मुरजडिण्डिमवाद्य-विलक्षणं   मधुर -पञ्चम-नाद-विशारदम्।

प्रमथभूतगणैरपि  सेवितं,  भजत रे मनुजा  गिरिजापतिम्॥3॥

शरणदं सुखदं शरणान्वितं  शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम्।

अभयदं करुणावरुणालयं भजत  रे मनुजा गिरिजापतिम्॥4॥

नरशिरोरचितं   मणिकुण्डलं   भुजगहारमुदं   वृषभध्वजम्।

चितिरजोधवलीकृतविग्रहं  भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्॥5॥

मखविनाशकरं   शशिशेखरं  सतत-मध्वरभाजि-फल-प्रदम्।

प्रलयदग्धसुरासुरमानवं भजत रे मनुजा  गिरिजापतिम्॥6॥

मदमपास्य चिरं हृदि संस्थितं मरणजन्मजराभयपीडितम्।

जगदुदीक्ष्य समीपभयाकुलं भजरेमनुजा  गिरिजापतिम्॥7॥

हरिविरञ्चिसुराधिप   पूजितं  यमजनेशधनेशनमस्कृतम्।

त्रिनयनं भुवनत्रितयाधिपं भजतरे मनुजा गिरिजापतिम्॥8॥

पशुपतेरिदमष्टकमद्भुतं     विरचितं  पृथिवी – पतिसूरिणा।

पठति संशृणुते मनुजः सदा शिवपुरीं वसते लभते मुदम्॥9॥

ll श्री आद्यशंकाराचार्यविरचित पशुपति अष्टक संपुर्णम्  ll

श्री सद्गुरुचरर्णार्पणमस्तु l श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय ll

महत्त्वाची सुचना... 

इष्ट कार्यसिद्धीसाठी संबंधित वरील अष्टक सिद्ध करण्याहेतुने आवश्यक असलेली विनियोग व गोपनीय अनुष्ठान पद्धती फक्त संस्थेच्या सक्रीय सभासदांसाठीच उपलब्ध आहे.

संपर्क : श्री. कुलदीप निकम
भ्रमणध्वनी : 9619011227

GET FRESH CONTENT DELIVERED BY EMAIL:


FOR JOINING WITH US VISIT: दत्तप्रबोधिनी सभासदत्व माहीती