श्री स्वामी समर्थ योग व गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन: ॐ कार त्राटक ( Om Tratak ) - आत्म्याचे मुळ निवासस्थान ॐ अनाहत नाद...! SEO

 स्वामी साधक सदस्यता घेऊन "दत्तप्रबोधिनीकर" व्हा...!

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
LIVE सुरु असलेले वाचन
चालु आठवड्यातील वाचलेली निवडक लिखाणे
चालु महिन्यातील वाचलेली निवडक लिखाणे

ॐ कार त्राटक ( Om Tratak ) - आत्म्याचे मुळ निवासस्थान ॐ अनाहत नाद...!


सर्व मंत्रांमधे ओंकार उत्तम रीतीने ख्याति पावलेला आहे. ॐ काररुपी होडीनेच संसार सागर सहज तरु शकू. योगसुत्रात म्हटले आहे - ईश्वराचा वाचक प्रणव म्हणजे ॐ कार आहे. ईश्वर प्रकर्षत्वाने त्याच्या योगाने स्तविला जातो. त्यायोगे ॐ काराला प्रणव अशी संज्ञा आहे.


सर्व मंत्रांमधे ओंकार उत्तम रीतीने ख्याति पावलेला आहे. ॐ काररुपी होडीनेच संसार सागर सहज तरु शकू. योगसुत्रात म्हटले आहे - ईश्वराचा वाचक प्रणव म्हणजे ॐ कार आहे. ईश्वर प्रकर्षत्वाने त्याच्या योगाने स्तविला जातो. त्यायोगे ॐ काराला प्रणव अशी संज्ञा आहे.


जगामध्ये जन्म घेणारा प्राणीमात्र मर्त्य आहे. मृत्यूच्या पाशातुन सुटण्यासाठी देवांनी वेद-त्रयीचा आश्रय घेतला. ' छद् ' - धातु आच्छादनार्थक आहे. देव वेदांच्या गुहेत लपले म्हणुन वेदांना ' छन्दस् ' अशी संज्ञा प्राप्त झाली. परंतु तेथेही मृत्युने देवांचा पाठलाग केला तेव्हा देवांनी ओंकाराचा आश्रय घेतला. हा ओंकार वेदांच्या किल्ल्यात असलेले दुर्गम व अभेद्य स्थान आहे. तेथे मृत्युला प्रवेश मिळला नाही. देव अमर झाले. ओंकाराचे हे सामर्थ्य ध्यानात घेऊन उपनिषदांच्या ऋषींनी माणसाला सल्ला दिला की, ' ज्याला मृत्युच्या भयापासुन सुटायचे आहे त्याने ॐ काराची साधना करावी '. ओंकाराचा महिमा उद्घोषित करणारी ही आख्यायिका छांदोग्य उपनिषदात सांगण्यात आली आहे.

ॐ कार म्हणजे वेदत्रयीचे सार. ॐ काराची विद्या ही अक्षर विद्या आहे. अक्षर म्हणजे अक्षयी अविनाशी व अविनाशी म्हणजे परमब्रम्ह. ' ओमित्येकाक्षरं ब्रम्ह ' ह्या शब्दांनी भगवंताने त्याचा माहिमा वर्णन केला. वेदांच्या उपासनेतुन फार फार तर स्वर्ग मिळेल. पण ॐ काराच्या उपासनेतुन अमृतत्वाची प्राप्ती होते. ॐ कार त्राटक साधना अतीउच्च कोटीची साधना बाह्य व अंतः स्वरुपात साधक यथाशक्ति आचरणात आणु शकतात. ही साधना करण्याहेतु सद्गुरु महाराजांचे मार्गदर्शन महत्वाचे ठरते. संंबंधित ॐ कार साधनेबद्दल साक्षात दाणोलीचे सद्गुरु शंकरनाथ साटम महाराजांनी त्यांचे शिष्य संचारमुर्ती योगीराज सद्गुरु वायंगणकर महाराजांना माहीती दिली.

ॐ काराची ' प्रणव ' व ' उद्गीथ ' ही ईतर दोन नावेँ आहेत. ' ण ' धातुचा अर्थ आहे, स्तुती करणें. ह्या धातुला ' प्र ' उपसर्ग लावुन ' प्रणव ' हा शब्द बनला आहे., त्याचा अर्थ प्रकर्षाने केलीली स्तुती, उत्तम आत्मस्तोत्र असा होतो. ॐ काराचे दुसरे नाव ' उद्गीथ ' आहे. ' गै ' धातुचा अर्थ आहे ' गाणे ', त्याला ' उत् ' उपसर्ग लावून हा शब्द बनला आहे. त्याचा अर्थ उत्तम  नादगीत असा आहे. परब्रम्हाचे उत्तम स्तवन करण्याच्या हेतुने ज्याच्या साडेतीन मात्रांमधे सर्व आत्ससंकेत सामावलेले आहे तो परम तत्वाचा वाचक बनला.

ॐ साडेतीन अक्षरांचा बनलेला आहे. त्यातील पहिली मात्रा ' अ कार ' आहे. दुसरी मात्रा ' उ कार ' आहे. तिसरी मात्रा ' म कार ' आहे. आणखी अर्धमात्रा मिळुन ओंकार व्यापक आहे. प्रत्येक मातूरा भिन्न ब्रम्हाण्डीय कार्यक्षेत्र व्यक्त करते. सृष्टिच्याया व्यापकतेच्या दृष्टिकोनातून ' अ ' कार ह्या पहील्या मात्रेत पृथ्वी व्यापक आहे. ' उ ' कारात अंतरिक्ष व ' म ' कारात सुक्ष्म लोक व्याप्त आहे. सृष्टीच्या उत्पत्ति, स्थिती व संहाराच्या दृष्टिकोनातून ' अ ' कार सृजनात्मक, ' उ ' पालनत्मक व ' म ' संहारात्मक शक्तिंचा मालक आहे. जीवात्म्याच्या तीन स्थिती विश्व, तेजस व प्राज्ञ ही तत्वे ' अ ' कार, ' उ ' कार व ' म ' काराने व्याप्त होतात.

ॐ कार त्राटक करतेवेळी ध्यान माध्यमातून ॐ कारात ' अ ' कारावर भर दिला तर आधिभौतिक ऐश्वर्याची प्राप्ती होते. ' उ ' कारावर भर दिला तर आधिदैविक सामर्थ्याचे सुचक आहे व ' म ' कारावर भार दिला तर ब्रम्ह साक्षात्काराला सहाय्यभुत होते.त्यायोगे जीवनाची सार्थकता साधता येते. जीवृन अमृतमय बनते. ह्या तिन्ही मात्रा मानवी शक्तिचे प्रातिक आहे. इंन्द्रिंयांकडुन होणारी कर्मे, मनाकडून होणारी कर्मे व बौद्धिक कर्में ह्या तिन्ही कर्मांना ॐ कार त्राटक तेजस्वी बनवते. त्यायोगे मानवाने अंतरबाह्य योग्यरितीने आत्म विनियोग करणें आवश्यक आहे. शेवटी राहीलेली अर्धमात्रा ही मागील तिन्ही मात्रांची सहयोगी सुचक आहे.

वेदमंत्र ॐ कार पुर्वकच उच्चारले जातात. ॐ काराशिवाय वैदिक मंत्र लंगडे गणले जातात. ॐ   कार संयोगातुन केलेली कर्मे सात्विक बनतात. त्या अर्थी आध्यात्मिक ऊबंटूत आपण श्री काळभैरव मंत्रात सामुहीक मंत्र उच्चार करण्यापुर्वी ॐ जपले जाते. समग्र आकाशगंगा व अनंत कोटी ब्रम्हांड ॐ कारात सामावलेले आहे. ॐ काराची उपासना करण्यासाठी योग्य अधिकार असला पाहीजे. दृश्य किंवा श्राव्य जगतातुन विरक्ती निर्माण होत नाही तोपर्यंत ॐ काराची उपासना करणे हा अनधिकारी प्रयत्न आहे. ज्याने जीवनातील द्वद्वांमये संतुलन ठेवण्याचा शिक्षण घेतले आहे, ज्याची वृत्ती अनासक्त बनली आहे, वैराग्याची प्राप्ती झाली आहे तोच ॐ कार त्राटक उपासनेचा अधिकारी गणला जातो.

ॐ कार परमतत्वाचे परमात्म्याचे प्रतिक आहे. सर्व १६ विद्यांमधे समग्र मतीतार्थ ॐ कारच आहे. प्राण, वेद व तेजःपुंजाचे प्रतिक आहे. ॐ कार तत्व जर खर्या अर्थाने आत्मसात केले तर विवंभर स्वतः आपल्या ह्दयांगणात येऊन खेळू लागेल. त्या अर्थी सद्गुरु महाराजांच्या चरण कमळांचा निःस्वार्थी, प्रामाणिक व पारदर्शक नितीमत्तेने आश्रय घेतला पाहीजे. ह्या आश्रयस्थानी आपण आणि आपले महाराज यांच्यातील अनपेक्षित व बाह्य दृष्टीला न दिसणारे अंतर कसे कमी होऊन दत्त तत्वाची प्राप्ती होईल यावर गांभीर्यपुर्ण विचार करता आला पाहीजे.

ॐ कार त्राटकाची अभिव्यक्ती समजुन घेणे व संबंधित साधनेची आत्मचिकित्सेने पुर्वतयारी कशी करावी यासंबंधी अधीक माहीतीसाठी ट्रस्टला संपर्क करणे.


ह्या पोस्टशी संबंधित माहिती लिंक खालीलप्रमाणे...

त्राटक विद्या म्हणजे काय ? त्राटक विद्या व साधना महत्व...!

संपर्क : श्री. कुलदीप निकम
भ्रमणध्वनी : 9619011227

GET FRESH CONTENT DELIVERED BY EMAIL:


FOR JOINING WITH US VISIT: दत्तप्रबोधिनी सभासदत्व माहीती

 स्वामीसभासद नोंदणी प्रार्थमिक अर्ज

GET FRESH CONTENT DELIVERED BY EMAIL:


FOR JOINING WITH US VISIT: दत्तप्रबोधिनी सभासदत्व माहीती